Regulamin Centrum-Media.pl

Internetowy System Zamówień i Obsługi Klienta ERGIE MEDIA.

Zamówienia mogą składać Klienci, którzy:

  • posiadają dostęp do Internetu
  • zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.

Umieszczony na stronach internetowych Centrum-Kalendarzy.pl oraz Centrum-Media.pl niniejszy Internetowy System Zamówień i Obsługi Klienta przeznaczony jest dla agencji reklamowych, klientów indywidualnych oraz firm prowadzących działalność gospodarczą. Firma ERGIE MEDIA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 17/15, NIP: 783-162-37-53 jest określana w poniższym regulaminie jako Zleceniobiorca. Obecny dokument stanowi formę umowy pomiędzy ERGIE MEDIA, a Klientem korzystającym z systemu zamówień.

1. Realizacja zamówień

Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet – Zleceniodawca składa zamówienie wysyłając wiadomość email do Zleceniobiorcy z prośbą o realizację znajdującego się w ofercie zamówienia z możliwością wykonania opcji dodatkowych do danego zlecenia.

ERGIE MEDIA informuje na swoich serwisach internetowych o terminach realizacji zamówień.

Terminy realizacji zamówień podane na stronach internetowych Centrum-Kalendarzy.pl oraz Centrum-Media.pl są terminami orientacyjnymi. Większość realizowanych zleceń nie przekracza tych terminów.

Wszystkie podane na stronach internetowych terminy realizacji są liczone w dniach roboczych. Jako dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. Termin realizacji zlecenia liczony jest od daty złożenia zlecenia oraz przesłania prawidłowo przygotowanych plików do druku.

W przypadku braku części produktów, na które zostało złożone zamówienie, Kupujący zostaje niezwłocznie poinformowany i decyduje czy zamówienie zostanie anulowane czy może być częściowo zrealizowane.

Jak Klient złożył zamówienie i dostarczył plik po godzinie 11.00, termin realizacji liczony jest od następnego dnia roboczego. Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Wykonawcy.

Czas realizacji + Przewidywany czas dostawy = Termin otrzymania przesyłki

Zleceniobiorca wymaga od Zleceniodawcy dostarczenia pliku komputerowego przygotowanego do druku wg specyfikacji przesłanej w wiadomości email do danego zamówienia.

Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.

Zleceniodawca oświadcza, że przesłane prace są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych.

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku przez Zleceniodawcę. Prace drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku. Zleceniobiorca nie ma obowiązku wprowadzania poprawek i modyfikacji w plikach przesłanych przez Klienta.

Własność intelektualna Klienta zawarta w jego plikach przesłanych Internetem do ERGIE MEDIA jest chroniona przed dostępem osób trzecich.

2. Wysyłka zamówienia

Wszelkie wysyłki zamawiane na naszych serwisach realizowane są przez firmy kurierskie.

Termin dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską to 24 godziny (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). Koszt przesyłek został określony na każdej z podstron produktowych.

Firma ERGIE MEDIA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu firmą kurierską, ja również nie ponosimy odpowiedzialności za nieterminowość dostawców. Bardzo prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności kuriera, a w razie problemów o sporządzenie protokołu szkodowego z podpisem przewoźnika.

3. Ceny i faktury

Ceny podane w cenniku na każdej z podstron produktowych znajdujących się na stronie Centrum-Kalendarzy.pl oraz Centrum-Media.pl są cenami netto. Do cen netto jest doliczany podatek VAT w wysokości 23%.

Za każde zrealizowane zamówienie ERGIE MEDIA wystawia Klientowi fakturę VAT, uwzględniającą podatek VAT w wysokości 23 %.

W przypadku wysyłek na terenie Polski zawsze wystawiane są faktury VAT 23 %, niezależnie od miejsca rejestracji firmy.

Klient składający zamówienie wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Klient ma także możliwość otrzymywania faktur papierowych po wcześniejszej informacji mailowej.

Kalkulacje zamówień indywidualnych mają charakter orientacyjny i mogą ulec skorygowaniu po zapoznaniu się z przesłanymi materiałami (plikami i wzorami).

4. Warunki płatności

Klienci dokonują płatności poprzez dokonanie przedpłaty na konto wskazane na przesłanej fakturze proforma przez ERGIE MEDIA przed realizacją zamówienia.

Klienci posiadający przyznane przez firmę ERGIE MEDIA odroczone terminy płatności regulują swoje należności przelewem bankowym w terminie 7 dni od wystawienia faktury VAT. W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane odsetki w wysokości 0,15% od kwoty brutto za każdy dzień zwłoki. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto.

5. Reklamacje

Prace w formie pliku graficznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Firma ERGIE MEDIA nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek oraz modyfikacji.

Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy oraz druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu.

Wysyłka reklamowanego towaru następuje na koszt zamawiającego.

Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez ERGIE MEDIA reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik ERGIE MEDIA poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy kurierskiej oraz niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie ERGIE MEDIA.

Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.


Klient składający zamówienie w firmie ERGIE MEDIA zgadza się na powyższy regulamin współpracy.

REGULAMIN

Updated on 2018-05-29T15:23:51+02:00, by centrum-media.